Tietosuojaseloste

Scouter Mobility Oy

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Päivitetty 10.5.2019
 

 1. Rekisterinpitäjä

  Scouter Mobility Oy

 2. Rekisterin nimi

  Markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Yhteyshenkilö
  Nimi: Petri Pitkänen
  Organisaatio: Scouter Mobility Oy
  Katu: Korkeakoulunkatu 6
  Postinumero ja toimipaikka: 33720 Tampere
  Puh. 050 486 7487
  Sähköpostiosoite:

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

  Scouter Mobility Oy käyttää markkinointi- ja uutiskirjerekisterin tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

  Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, henkilön edustama yritys tai organisaatio.
  Muut asiakkaan itse antamat tiedot

 6. Tietolähteet

  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tapahtumailmoittautumisten, kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakas- ja yhteystyökontaktit sekä henkilökohtainen myyntityö. Henkilötietoja voidaan joskus ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.

 7. Tietojen luovutus ja siirto

  Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

  Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 8. Tietojen säilytysaika

  Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 9. Rekisterin suojaus

  Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

 10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

  Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla.

  Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 11. Siirto- ja kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

  Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

  Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

 12. Toiminta-ohjeet

  Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota yhteyttä Scouter Mobility Oy:n markkinointi- ja uutiskirjerekisterin yhteyshenkilöön.

 13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

  Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.